1 kg tabak

1 kg tabak

1kg Karışık tabak

48.99€
55 1kg Karışık tabak

54.99€
(tavuk kebabı olmadan)
56 1 kg Kuzu ızgara

54.99€
79 1 kg kebap

49.99€
87 1 kg şiş tavuk

40.99€
88 1 kg shawarma

37.99€
95 1 kg mutabbal

15.99€
96 1 kg humus

15.99€
97 1 kg babagannuş

15.99€
Aldimashqi Restaurant – Powered By Grafikhane